Thời gian

Các mốc thời gian quan trọng:

  1. Nộp toàn văn trước: 30/3/2021 (mở rộng đến 30/4/2021)
  2. Thông báo chấp nhận: 02/5/2021
  3. Tổ chức hội thảo (online): 31/5-04/6/2021