Thời gian

Các mốc thời gian quan trọng:

  1. Nộp toàn văn trước: 30/3/2021 (mở rộng đến 15/4/2021)
  2. Thông báo chấp nhận: 20/4/2021
  3. Tổ chức hội thảo: 08/5/2021