Thể lệ viết bài và gửi bài

Bài gửi hội thảo có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (toàn văn bài báo dài không quá 6 trang) là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác và được trình bày theo mẫu.

Thông báo mời gửi bài xem chi tiết tại mục: Thông báo

Gửi bài:

– Bài gửi hội thảo cần ghi rõ họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.
– Bài viết theo đúng mẫu (file Word) xin gửi về địa chỉ email: feeconference@tnut.edu.vn

Download mẫu viết bài theo link sau: 

Attach File :