Địa điểm

Địa điểm tổ chức Hội thảo: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, số 666, đường 3-2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.